OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

sklepu internetowego www.sklep.endecker.com

1. Informacje o Sprzedawcy /Partnerze Umownym

1.1 Sprzedawcą/Partnerem umownym w przypadku wszystkich zamówień w sklepie internetowym www.sklep.endecker.com jest:

Doroshenko Deker Sp. z o.o.
ul. Mostowa 6

66-470 Kostrzyn nad Odrą
e-mail: sklep@endecker.com
Strona internetowa: www.sklep.endecker.com

telefon: +48 95 752 57 80
NIP PL 599 286 37 92; REGON 211 29 32 08
Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000210486

1.2 Użytkownik oraz każda inna osoba może komunikować się z Usługodawcą przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych w pkt. 1.1 zawartych powyżej.

2. Definicje

W Regulaminie pojęcia będą miały następujące znaczenie:

2.1 „Cena” – oznacza stosowaną przez Usługodawcę cenę danego Towaru netto / brutto, umieszczoną w ramach Serwisu obok informacji o Towarze (tj. cenę Towaru, za jaką Użytkownik może kupić Towar od Usługodawcy lub Warsztatu). Cena nie uwzględnia Kosztów Dostawy Towaru. Cena wyrażona jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT). W przypadku udzielenia rabatu na dany Towar Cena oznacza powyżej opisaną cenę Towaru brutto, po uwzględnieniu rabatu.
2.2 „Dzień Roboczy” – oznacza dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Polski.
2.3 „Konsument” – oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 tj. ze zm.).
2.4 „Koszty Dostawy” – oznacza opłatę za dostawę Towaru(ów) będących przedmiotem danej Umowy Sprzedaży. Koszty Dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Koszty Dostawy zależą od sposobu dostarczenia Towaru wybranego przez Użytkownika.
2.5 „Koszyk” – oznacza funkcję Serwisu wykorzystywaną w celu wyboru przez Użytkownika Towaru (w tym tworzenia listy Towarów oraz usuwania i dodawania Towarów na utworzonej liście) w ramach procedury składania Zamówienia (zawierania Umowy Sprzedaży) lub dokonywania Usługi Rezerwacji.
2.6 „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
2.7 „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, posiadający w szczególności funkcjonalność sklepu internetowego, zarządzany i udostępniony w Internecie pod adresem domenowym: 
2.8 „System Informatyczny” – oznacza system teleinformatyczny Usługodawcy wykorzystywany do świadczenia Usług, obejmujący w szczególności interfejsy graficzne Serwisu.
2.9 „Towar” – oznacza rzecz ruchomą prezentowaną w ramach Serwisu (np. części zamienne do agregatów koogeneracyjnych), która może stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub może zostać wskazana przez Użytkownika w ramach korzystania z Usługi Rezerwacji jako Towar, który Użytkownik chciałby zarezerwować w danym Warsztacie (tj. jako Towar, który chciałby kupić od danego Warsztatu). Przez Towar rozumie się wyłącznie rzecz prezentowaną w ramach Serwisu, która opatrzona została informacją „dostępne”. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że prezentowane w Serwisie rzeczy, które zostały opatrzone terminem „niedostępne” „na zamówienie” lub których nie można dodać do Koszyka (zablokowana została opcja dodawania do Koszyka), nie stanowią Towarów w rozumieniu Regulaminu.
2.10 „Towary z Gwarancją Usługodawcy/Producenta” – oznacza Towary stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży (tj. kupowane przez Użytkownika od Usługodawcy), na które gwarancję udziela Usługodawca lub Producent części.

2.11. „Umowa o świadczenie Usług” – oznacza umowę o świadczenie Usług, zawartą przez Usługodawcę z Użytkownikiem na zasadach opisanych w Regulaminie. W przypadku Umowy o świadczenie Usług zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem będącym Konsumentem lub QuasiKonsumentem, Umowa o świadczenie Usług ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
2.12 „Umowa Sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży Towaru zawartą pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem przy wykorzystaniu Serwisu lub Infolinii, w sposób opisany w Regulaminie.
2.13 „Usługa” – oznacza wskazaną w pkt. 3.1 Regulaminu usługę świadczoną przez Usługodawcę przy wykorzystaniu Systemu Informatycznego.
2.14 „Usługi Warsztatu” – oznacza usługi, które zgodnie z wiedzą Usługodawcy są proponowane przez dany Warsztat i mogą być świadczone przez Warsztat na rzecz Użytkownika, o których informacje zamieszczone zostały w ramach Serwisu. Informacje o Usługach Warsztatu prezentowane w ramach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2.15 „Usługodawca” lub „Spółka” – oznacza spółkę Doroshenko Deker Sp. z o.o. ul. Mostowa 6, 66-470 Kostrzyn nad Odrą Е-mail:  Strona internetowa: www.en-decker.pl NIP PL 599 286 37 92; REGON 211 29 32 08 Rejestr handlowy: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000210486

2.16 „Ustawa o Prawach Konsumenta” – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.)
2.17 „Użytkownik” – oznacza podmiot, który zgodnie z przepisami prawa zdolny jest do zawarcia Umowy o świadczenie Usług; podmiot, który korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, a w szczególności podmiot wyświetlający (odwiedzający) powszechnie dostępne strony Serwisu albo podmiot, który zawarł Umowę Sprzedaży. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, iż pod pojęciem „Użytkownika” rozumie się w szczególności osobę, która zawarła z Usługodawcą Umowę Sprzedaży lub Umowę o świadczenie Usługi. Pojęcie „Użytkownika” obejmuje również „Użytkownika Zarejestrowanego”.
2.18 „Użytkownik Zarejestrowany” – oznacza Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie zgodnie z postanowieniami pkt. 6 niniejszego Regulaminu dla potrzeb korzystania z Usługi Serwisu (tj. zawarł z Usługodawcą umowę o świadczenie drogą elektroniczną Usługi Serwisu).
2.19 „Warsztat” – oznacza podmiot trzeci, prowadzący warsztat lub świadczący usługi związane z kogeneracją (np. usługi naprawy agregatów kogeneracyjnych), który współpracuje z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy.

2.20 „Zamówienie” – oznacza zamówienie składane przez Użytkownika przy wykorzystaniu Serwisu, na Towary dostępne w Serwisie. W treści Zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Towarów również łączna Cena za wszystkie Towary), miejsce dostawy Towarów oraz dane Użytkownika. Zamówienie stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru (ów) wskazanych w treści Zamówienia, za Cenę wskazaną w Zamówieniu, na warunkach określonych w Zamówieniu oraz Regulaminie.

3. Zakres i przedmiot umowy

Wszystkie oferty sprzedaży zamieszczone w sklepie internetowym www.sklep.endecker.com mogą ulec zmianie i są niewiążące. 
3.1 Poniższe warunki („Regulamin”) obowiązują przy wszystkich zakupach towarów przez klienta końcowego („Użytkownik”) za pośrednictwem sklepu internetowego (www.sklep.endecker.com)

3.2 Niniejszy Regulamin reguluje wszelkie stosunki umowne pomiędzy Użytkownikiem a nami. Regulamin Użytkownika nie stanie się częścią umowy, nawet jeśli nie sprzeciwiamy się wyraźnie jego uwzględnieniu.

3.3 Niniejszy Regulamin jest dostępny w każdej chwili pod adresem  i można go wydrukować oraz pobrać.

3.4 Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

3.5 Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

3.6 Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.7 Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4.  Zawarcie umowy kupna-sprzedaży

4.1 Zawarcie umowy kupna produktu odbywa się w następujący sposób:

4.1.1 Aby rozpocząć proces składania zamówienia, należy najpierw umieścić żądany artykuł w koszyku, klikając odpowiedni przycisk.

4.1.2 Zanim zamówienie towarów znajdujących się w koszyku zostanie ostatecznie złożone, cała zawartość zamówienia jest wyświetlana ponownie. Można wtedy jeszcze raz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu. Zamówienia są przez nas przechowywane po zawarciu umowy, ale Użytkownik nie ma do nich dostępu na stronie po złożeniu zamówienia. Dlatego prosimy o dokładne sprawdzenie zamówienia przed kliknięciem przycisku „Kup teraz”.

4.1.3 W przypadku metod płatności, które nie wymagają dokonania natychmiastowej płatności przez Użytkownika, Użytkownik składa wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna, klikając przycisk „Kup teraz” na stronie koszyka. Umieszczenie produktów w sklepie internetowym nie jest jeszcze wiążącą ofertą zawarcia umowy. Wysyłamy mailowe potwierdzenie otrzymania zamówienia. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem nie jest jeszcze akceptacją oferty Użytkownika. Umowa kupna-sprzedaży zawierana jest dopiero wraz z potwierdzeniem wysyłki. W przypadku zapłaty za złożone zamówienie płatnością online na nasze konto bankowe (opcja płatności z góry), to wcześniejsze potwierdzenie zamówienia wysłane drogą mailową jest równoznaczne z naszym oświadczeniem o przyjęciu zamówienia, a nie potwierdzeniem wysyłki.

4.2 Dane zamówienia można wydrukować natychmiast po jego złożeniu. Jeśli chcesz ponownie przejrzeć dokumenty zamówienia, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Chętnie prześlemy kopię danych zamówienia.

4.3 Zmiany w zamówieniu są możliwe, zanim towar opuści nasz magazyn lub zostanie przekazany firmie kurierskiej (tzn. przed nadaniem numeru przesyłki i wysłaniem potwierdzenia wysyłki drogą mailową). Nie narusza to ustawowych praw gwarancyjnych i prawa odstąpienia od umowy.

4.4 Zastrzegamy sobie również prawo do odstąpienia od umowy, jeśli towar nie jest dostępny na magazynie dostawcy (zastrzeżenie/klauzula dotycząca dostawy/zaopatrzenia (na czas)). W takim przypadku zobowiązujemy się do natychmiastowego poinformowania użytkownika o niedostępności towaru oraz do niezwłocznego zwrotu wszelkich dokonanych płatności.

5. Płatności

5.1 Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty – podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.

5.2 Klient może wybrać tylko i wyłącznie formy płatności za zamówione Towary dostępne na stronie internetowej e-sklepu:

5.2.1 Przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

5.2.2 Karta płatnicza oraz przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5.3 Na indywidualne zapytanie lub prośbę możemy wysłać zamówione towary poprzez następujące formy płatności:

5.3.1 gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia)

5.3.2 gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy).

6. Wysyłka i dostawa

6.1. Koszty na terenie Polski i w pozostałych krajach UE:

W zależności od wartości i gabarytu zamówienia oraz zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem firmy kurierskiej. Ceny są cenami loco magazyn i zawierają koszty opakowania.

6.2. Wszystkie wymienione opłaty zawierają podatek VAT, który w przypadku sprzedaży krajowej wynosi 23%.

6.3. Towary o statusie dostępności „dostępny w magazynie” wysyłane są w ciągu 1-2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności.

6.4. Towar dostępny na stronie a fizyczny brak asortymentu na stanie -klient zostanie poinformowany o tym fakcie drogą elektroniczną.

6.5. Czas dostawy dla pozostałych towarów zależy od ich dostępności u producenta.

6.6. Prosimy zwracać uwagę na status dostępności na stronie odpowiedniego produktu. Jeśli na stronie widnieje „brak towaru/niedostępne/na zapytanie” zachęcamy do skorzystania z opcji „zapytaj o dostępność” poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego, udzielimy wówczas informacji indywidualnie zgodnie z potrzebami klienta.

6.7. Czas dostawy dla produktów, których aktualnie nie ma w magazynie jest szacunkowy i może ulec zmianie. Po złożeniu zamówienia klient zostanie poinformowany o dokładnym czasie realizacji zamówienia.

6.8. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

6.9. Sprzedawca nie realizuje dostaw ani nie odpowiada na wiadomości w godzinach poza godzinami pracy e-sklepu oraz w dni ustawowo wolne od pracy.

7. Przeniesienie ryzyka, ryzyko transportowe – w przypadku klientów biznesowych obowiązują następujące zasady

Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru osobie prowadzącej transport lub z chwilą opuszczenia przez towar naszego magazynu w celu wysyłki. W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

8. Odbiór towaru/uszkodzenia w transporcie

8.1 W celu wysłania zamówienia korzystamy m.in. z usług kurierskich. W przypadku dostarczenia uszkodzonego towaru prosimy o: jeśli to możliwe – zgłoszenie uszkodzenia towaru bezpośrednio pracownikowi firmy kurierskiej i udokumentowanie stopnia i zakresu uszkodzenia. Nie ogranicza to ani nie wpływa na prawa gwarancyjne klienta.

8.2 Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonych towarów. W przypadku dostawy uszkodzonego towaru prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty na wyżej podany adres. W ten sposób pomagasz nam wyegzekwować nasze roszczenia wobec firmy kurierskiej, a jednocześnie usprawniasz nasze usługi.

9. Ceny i faktury sprzedaży

9.1 Cena towaru obowiązuje w momencie składania zamówienia i jest podana w potwierdzeniu zamówienia, które Użytkownik otrzyma drogą mailową niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Jeśli towary są zapisane w koszyku, ich łączna cena zostanie zaktualizowana do aktualnej ceny dziennej podczas składania zamówienia.

9.2 Całkowita kwota do zapłaty wraz z kosztami wysyłki jest wymagana natychmiast w przypadku umów kupna-sprzedaży zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a nami.

9.3 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wyłącznie w formie elektronicznej.

10. Reklamacje
10.1Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
10.2 Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
10.3 Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@endecker.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

11. Gwarancja
11.1 Usługodawca nie jest producentem Towarów.

11.2 W przypadku montażu zamówionych części przez serwis Sprzedawcy En-Decker na części nowe usługodawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, na części regenerowane usługodawca udziela gwarancji 6 miesięcy.
11.3Gwarancja jest wyłączona, jeżeli wada wynika z faktu, że dostarczony przez nas towar nie został prawidłowo zamontowany lub był niewłaściwie używany. 

11.4 Gwarancja jest również wykluczona, jeśli wada wynika z nieprzestrzegania lub niewłaściwego przestrzegania warunków eksploatacji lub instrukcji montażu danego producenta dostarczonego przedmiotu. 

11.5 Jeżeli klient zgłasza wadę dostarczonego przedmiotu, jest on zobowiązany do współdziałania w ustaleniu, czy wada w ogóle istnieje. Obejmuje to na przykład (ale nie wyłącznie) przekazywanie wyników analiz dotyczących eksploatacji i paliw i/lub fragmentów dziennika eksploatacji i/lub dzienników kontroli. 

W każdym przypadku ciężar dowodu istnienia wady spoczywa na kliencie. W przypadku wystąpienia wad klient może wstrzymać uzgodnioną cenę zakupu tylko

w zakresie, który pozostaje w rozsądnej proporcji do powstałych wad. Dostawa zastępcza lub naprawa nie prowadzi do rozpoczęcia na nowo biegu przedawnienia, jeśli robimy to tylko w geście dobrej woli. Koszty niezbędne do przeprowadzenia testów i napraw, w szczególności transport, Ponosimy koszty podróży i materiałów, jeśli wada rzeczywiście wystąpi. Jeżeli jednak żądanie klienta usunięcia wady okaże się nieuzasadnione, możemy żądać od klienta zwrotu poniesionych kosztów. Nie ponosimy jednak kosztów demontażu i montażu.

11.6 Gwarancja wygasa, jeżeli przedmiot dostawy zostanie zmieniony w sposób nieprzewidziany przez producenta, a uszkodzenie ma związek przyczynowy

ze zmianą. Dotyczy to w szczególności montażu w dostarczonym przez nas przedmiocie części obcego pochodzenia, które nie są do tego przeznaczone lub dopuszczone.

11.7 W przypadku drobnej wady nie przysługuje jednak prawo do odstąpienia od umowy. 

11.8 W nagłych przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa pracy i zapobieżenia nieproporcjonalnie dużym uszkodzeniom lub gdy zalegamy z usunięciem usterek, Klient ma prawo do samodzielnego usunięcia wady lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej i zażądać od nas zwrotu niezbędnych kosztów. W takim przypadku musimy zostać niezwłocznie poinformowani. 

11.9 Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki niewłaściwych napraw lub innych zmian w przedmiocie dostawy przez klienta lub osoby trzecie. O ile klient zawarł ze swoim klientem umowy wykraczające poza ustawowe roszczenia i uprawnienia z tytułu wad, nie może on dochodzić od nas odszkodowania. Nie ponosimy także odpowiedzialności za skutki niewłaściwych napraw lub innych zmian w przedmiocie dostawy przez klienta lub osoby trzecie.

12. Obciążenie

12.1 W przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa z naszej strony lub ze strony naszych przedstawicieli lub pełnomocników, ponosimy odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi. Dotyczy również zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, tj. naszego obowiązku dostarczenia rzeczy wolnej od wad. 

12.2 O ile nie dochodzi do umyślnego naruszenia umowy, nasza odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowej dla umowy szkody. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za utracone zyski i/lub szkody wtórne. 

12.3 O ile dostarczamy informacje techniczne lub działamy w charakterze doradczym, a te informacje lub porady nie są częścią uzgodnionego w umowie zakresu usług, które jest od niego należne, odbywa się to bezpłatnie i z wyłączeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

12.4 Odpowiedzialność za zawiniony uszczerbek na zdrowiu, ciała lub zdrowia, jak również odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone. 

12.5 O ile powyżej wyraźnie nie określono inaczej, nasza odpowiedzialność jest wykluczona. Dotyczy to również naszych pracowników, pracowników, zastępców i przedstawicieli.

13. Kontrola eksportu

13.1 Nasze dostawy i usługi są uzależnione od braku przeszkód w realizacji wynikających z przepisów krajowych lub międzynarodowych, w szczególności przepisów dotyczących kontroli eksportu, embarg lub innych ograniczeń. 

13.2 Kontrahenci zobowiązują się do dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów wymaganych do eksportu/transferu/importu. 

13.3 Opóźnienia wynikające z kontroli eksportowych lub procedur zatwierdzania mają pierwszeństwo przed terminami i terminami dostaw. Jeżeli wymagane aprobaty nie zostaną udzielone, umowę w odniesieniu do części, których dotyczy problem, uważa się za niezawartą. 

13.4 Roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu oraz z tytułu ww. przekroczenia terminu są wykluczone.

13.5 Jeśli będzie to konieczne w przypadku jakichkolwiek kontroli eksportu, klient na żądanie niezwłocznie przekaże nam wszelkie informacje dotyczące końcowego odbiorcy, miejsca przeznaczenia i przeznaczenia dostarczonych przez nas towarów, a także obowiązujących ograniczeń kontroli eksportu pod tym względem.

13. Dodatkowe OWH

W przypadku korzystania z usług serwisowych w związku z wymianą zamówionych za pośrednictwem sklepu internetowego www.sklep.endecker.com części zamiennych dodatkowo mają zastosowanie ogólne OWH Firmy Doroshenko-Deker.

14. Usługi nieodpłatne
Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
14.1 Formularz kontaktowy.
14.2 Prowadzenie Konta Klienta.

15. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

15.1 Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zwracany towar jest nowy, nienaruszony i w oryginalnie nienaruszonym opakowaniu. Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podawania przyczyny składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres mailowy Sprzedawcy.

15.2 W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

15.3 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.4 Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15.5 Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

15.6 W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty dostawy i zwrotu.

15.7 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

15.8 Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

16.Ochrona danych osobowych
Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

17. Postanowienia końcowe
17.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
17.2 W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
17.3 Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.